Polityka prywatności

 

I Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka ochrony prywatności określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania

  danych osobowych koniecznych do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu

  internetowego w domenie www.alimabis.com.pl (dalej: Serwis).

 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest A-LIMA-BIS SP. Z O.O. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE, z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (63-000) przy
  ul. 27 Grudnia 5, tel.: (+48) 61 285 38 61, e-mail: info@alimabis.com.pl (dalej: Administrator).
 3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).
 4. Zbierane przez Administratora dane będą:

  – przetwarzane zgodnie z prawem,

  – przetwarzane w wyraźnie określonych celach i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

  – merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,

  – przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

II. Cel i podstawy prawne przetwarzania danych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju oferowanych usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu oraz poszczególnych jego funkcjonalności.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

  a) umożliwienia użytkownikowi dostępu do treści oraz usług oferowanych w Serwisie;

  b) marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora;

  c) komunikacji z użytkownikiem,

  d) umożliwienia użytkownikowi interakcji z innymi użytkownikami za pośrednictwem grup lub forów online,

  e) doskonalenia usług Administratora,

  f) wykonania obowiązków Administratora nałożonych przez ogólnie obowiązujące przepisy prawa lub organy państwowe.

 3. W każdym z wymienionych powyżej przypadków (ust 2) podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy lub skorzystania z innych funkcjonalności Serwisu.

III. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej zgody z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano przed tym wycofaniem.

IV. Informacje o przetwarzaniu

 1. Dane osobowe w zależności od celu przetwarzania mogą zostać ujawnione:

  a. podmiotom powiązanym z Administratorem

  b. podmiotom współpracującym z Administratorem,

  c. podwykonawcom, w szczególności podmiotom dostarczającym i obsługującym wybrane systemy i rozwiązania informatyczne,
 2. Dane osobowe przetwarzane przez Administratorem, nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.

V. Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Użytkownik Serwisu ma prawo:

  – dostępu do treści swoich danych osobowych

  – sprostowania danych

  – usunięcia danych

  – ograniczenia przetwarzania danych

  – przenoszenia danych

  – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania odbywającego się na podstawie prawienie usprawiedliwionego interesu administratora

  – wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem

 2. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, w której uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności
 3. W procesie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym do profilowania.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce prywatności jednocześnie zapewnia, że prawa Użytkowników wynikające z niniejszego dokumenty nie zostaną ograniczone.
 2. O wszelkich zmiana w Polityce prywatności Użytkownik zostanie poinformowany poprzez komunikat dostępny w Serwisie.