logo alimabis Należy do: logo ALIMA GROUP

Projekt nr RPWP.01.05.02-30-0162/18 realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

A-LIMA-BIS Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa A-LIMA-BIS Sp. z o.o. poprzez wdrożenie do produkcji innowacyjnych technologii”. Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz wdrożenie nowoczesnych i innowacyjnych technologii do procesów produkcji maszyn rolniczych, co wpłynie na zwiększenie zdolności produkcyjnych spółki i poszerzenie jej oferty. Dzięki realizacji projektu możliwe będzie zaspokojenie zidentyfikowanych potrzeb klientów, w zakresie oferty: tj. udoskonalonych rozrzutników, przyczep skorupowych, wozów paszowych produkowanych przez Wnioskodawcę oraz wprowadzenia do produkcji i oferty nowego produktu, jakim będzie ścielarka do słomy.

Realizacja zaplanowanych we wniosku o dofinansowanie działań, odbędzie się zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym w okresie od: 22-03-2019 do 31-12-2020.

Całkowita wartość projektu: 4 006 848,00 zł

Wartość dofinansowania Unii Europejskiej: 1 140 160,00 zł